Cabhraíonn An Méadú Ar An Líon Paisinéirí Ag Aerfort Bhaile Átha Cliath Le 20,000 Post Nua A Chruthú

May 23, 2017


Chabhraigh an méadú ar an líon paisinéirí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath le beagnach 20,000 post nua a chruthú i ngeilleagar na hÉireann thar na ceithre bliana seo a chuaigh thart, de réir staidéar eacnamaíoch nua.

Maidir leis an líon post a dtacaíonn Aerfort Bhaile Átha Cliath leo nó a n-éascaíonn an t-aerfort iad, mhéadaigh sé ó 97,400 ceann sa bhliain 2013 go 117,300 anuraidh. Bhí sé sin ag teacht leis an bhfás a tháinig ar an líon bliantúil paisinéirí ag an aerfort le linn na tréimhse céanna, rud a mhéadaigh ó 20.2 milliún duine go 27.9 milliún duine.

De réir an staidéir ó InterVISTAS, comhairleoirí eacnamaíocha, mhéadaigh an líon paisinéirí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath faoi 38% thar na ceithre bliana seo a chuaigh thart agus mhéadaigh an luach bliantúil a chuireann an t-aerfort le geilleagar na hÉireann ó €6.9 billiún in aghaidh na bliana go €8.3 billiún in aghaidh na bliana dá bharr sin.

“Imríonn Aerfort Bhaile Átha Cliath ról ríthábhachtach ar fud gheilleagar na hÉireann,” a dúirt Kevin Toland, Príomhfheidhmeannach ar daa. “Toisc go gcuireann nascacht mhéadaithe borradh faoin trádáil, faoin turasóireacht agus faoi infheistíocht dhíreach eachtrach i ngach cuid den tír, ba ar fud na hÉireann ar fad a cruthaíodh an 20,000 post breise a tháinig as an bhfás le déanaí.”

Imríonn Aerfort Chorcaí mór-ról eacnamaíoch i ndeisceart na tíre freisin toisc go dtacaíonn sé le thart ar 11,000 post agus go gcothaíonn sé gníomhaíocht eacnamaíoch ar fiú €727 milliún í. Cuirtear arís eile leis an ról eacnamaíoch atá ag Aerfort Chorcaí toisc go bhfuil sé ar an aerfort is nasctha i bPoblacht na hÉireann lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.

“Tá Aerfort Bhaile Átha Cliath agus Aerfort Chorcaí ar dhá cheann de na píosaí is tábhachtaí bonneagair eacnamaíoch sa Stát, agus méadóidh an cháil atá orthu tuilleadh tar éis an Bhreatimeachta,” dar leis an Uas. Toland. “Bímid ag obair go crua chun nascacht a mhéadú ag an dá aerfort chun leas gheilleagar na hÉireann, chun tuilleadh trádála agus infheistíochta a ghiniúint agus chun tionscal turasóireachta na hÉireann a fhás arís eile.”

Bhí an tUas. Toland ag labhairt de réir mar a d’fhógair daa a thorthaí airgeadais don bhliain 2016. Bhí méadú suntasach ann ar bhrabús an ghrúpa, a oibríonn Aerfort Bhaile Átha Cliath agus Aerfort Chorcaí, ar bhrabús ARI, ar gnó miondíola taistil domhanda é, agus ar bhrabús daa International.

Mhéadaigh brabús tar éis cánach faoi 75% go €108 milliún anuraidh mar gheall ar an méadú a tháinig ar an líon paisinéirí sa tír seo agus thar lear agus ar an ioncam tráchtála agus mar gheall ar an tionchar a bhí ag gnóthais nua a bunaíodh thar lear.

Mhéadaigh láimhdeachas faoi 17% go €793 milliún – arbh é an figiúr ab airde riamh é – agus tháinig fás láidir ar ghníomhaíochtaí aerloingseoireachta agus tráchtála. Bhain an láimhdeachas idirnáisiúnta tairbhe as an tionchar a bhí ag na hoibríochtaí miondíola nua atá ar bun ag ARI sa Nua-Shéalainn agus as an gconradh atá ag daa International chun críochfort nua aerfoirt a bhainistiú san Araib Shádach.

Ba faoi 20% go €247 milliún don bhliain a mhéadaigh tuilleamh roimh ús, cánachas, dímheas agus amúchadh. Mhéadaigh costais oibriúcháin faoi 14% go €381 mhilliún mar gheall ar an tionchar a bhí ag gnóthais nua a bunaíodh thar lear agus mar gheall ar chostais na mball foirne breise a earcaíodh chun freastal ar an líon méadaitheach paisinéirí.

Mhéadaigh an líon foriomlán paisinéirí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath agus ag Aerfort Chorcaí faoi 11% go 30.1 milliún duine sa bhliain 2016. Ba é sin an líon ab airde riamh. B’airde an líon paisinéirí a chuaigh tríd an dá aerfort atá á n-oibriú ag daa in Éirinn anuraidh ná an líon paisinéirí a bhí ann nuair a d’oibrigh an chuideachta trí aerfort sa tír.

Mhéadaigh an líon paisinéirí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath faoi 11% go 27.9 milliún duine sa bhliain 2016. Arís eile, ba é sin an líon ab airde riamh. Ceann de na tosca taobh thiar den mhéadú sin ba ea na 19 mbealach nua a tugadh isteach agus an acmhainn a cuireadh le 31 sheirbhís a bhí ann cheana féin. Bhí Aerfort Bhaile Átha Cliath ar an mór-aerfort is gasta fás san Eoraip anuraidh. Mhéadaigh trácht ag an aerfort dhá uair níos gasta ná meánfhigiúr na hEorpa.

D’éirigh go geal le hAerfort Chorcaí sa bhliain 2016. Mhéadaigh an líon paisinéirí faoi 8% go 2.2 milliún duine mar gheall ar na sé bhealach nua a tugadh isteach agus mar gheall ar an acmhainn bhreise a soláthraíodh do dhaoine a bhí ag taisteal go cinn scríbe ghrianmhara agus go roinnt cathracha beaga sa Bhreatain.

Lean an trácht ag an dá aerfort de bheith ag fás sa chéad cheithre mhí den bhliain. Mhéadaigh an trácht ag Aerfort Bhaile Átha Cliath faoi 7% go 8.3 milliún duine agus mhéadaigh an líon paisinéirí ag Aerfort Chorcaí faoi 2% go 602,000 duine. Tabharfaidh Aerfort Chorcaí cúig bhealach nua isteach i mbliana, lena n-áireofar an chéad seirbhís thrasatlantach dá chuid riamh. Cuirfidh Aerfort Bhaile Átha Cliath 11 bhealach nua ar fáil sa bhliain freisin (féach an tábla thíos).

Tá brú ann ar réimsí áirithe faoi láthair mar thoradh ar an bhfás 38% atá tagtha ar an trácht ag Aerfort Bhaile Átha Cliath ón mbliain 2013 i leith. Mar sin, bíonn daa ag infheistiú thart ar €100 milliún gach bliain chun saoráidí a chothabháil, a leathnú agus a fheabhsú ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

“Bímid ag infheistiú in Aerfort Bhaile Átha Cliath chun tairbhe dár n-aerlínte agus dár bpaisinéirí araon,” a dúirt an tUas. Toland. “Teastaíonn uainn tuilleadh seastán páirceála aerárthaí, tuilleadh limistéar geata bordála agus tuilleadh acmhainn rúidbhealaigh, agus bímid ag obair ar gach ceann de na réimsí sin. Tá mórchlár cothabhála agus uasghrádaithe ar siúl againn freisin.

Osclófar síneadh le limistéar geata bordála Ché 1 níos déanaí sa mhí. Osclófar limistéar geata bordála eile laisteas de Chríochfort 2 san fhómhar freisin. “Soláthrófar leis na saoráidí nua sin naoi gcinn bhreise de gheataí bordála i mbliana. Tá an líon sin de bhreis ar na sé gheata nua a cuireadh i mbun seirbhíse anuraidh,” a dúirt an tUas. Toland freisin.

Tosaíodh ar an gcéad phacáiste oibreacha tógála don Rúidbhealach Thuaidh nua i mí na Nollag anuraidh agus bíonn dea-dhul chun cinn á dhéanamh ina leith. “Tá an-dul chun cinn déanta againn ar thionscadal an Rúidbhealaigh Thuaidh, rud a bhrúfaidh geilleagar na hÉireann chun cinn sna blianta le teacht.”

An bhliain seo chugainn, cuirfear an conradh soláthair le haghaidh na príomhchéime tógála don Rúidbhealach Thuaidh. Tá sé beartaithe an tógáil a chur i gcrích sa bhliain 2021. Tá daa ag iarraidh freisin go gcuirfí deireadh le dhá choinníoll pleanála shriantacha a bhaineann leis an Rúidbhealach Thuaidh.

Bíonn daa ag infheistiú in Aerfort Chorcaí freisin. A bhuí le huasghrádú a dhéanfar ar chostas €4 mhilliún, soláthrófar lána nua scagtha slándála, mór-athchóiriú ar chaiféanna agus ar bhialanna an aerfoirt, agus limistéar nua oiliúna dóiteáin.

Ba faoi 11% go €24 mhilliún a mhéadaigh an brabús a tháinig as oibríochtaí miondíola eachtracha agus as infheistíochtaí eachtracha ARI sa bhliain 2016. “Bhain ARI tairbhe as fás láidir díolacháin ar fud a phunainne ar fad, as an tsárfheidhmíocht a bhí aige sa Chipir agus as an gcéad bhliain iomlán d’oibríochtaí ag a chuid siopaí in Auckland,” a dúirt an tUas. Toland.
Ba faoi 5% go 23.5 milliún duine a mhéadaigh an líon paisinéirí ag Aerfort Düsseldorf le linn na bliana. Tá leas 20% ag ARI san aerfort.

D’éirigh go geal le ARI i roinnt tairiscintí sa Mheánoirthear le linn na bliana. Bronnadh lamháltas nua íoctha dleachta air ag Aerfort Idirnáisiúnta an Rí Khaled san Araib Shádach. Choinnigh sé an príomhlamháltas ag Aerfort Idirnáisiúnta Muscat in Óman agus bhuaigh sé sainlamháltas nua sa tír freisin. Faoi réir idirbheartaíocht chonarthach, d’fhéadfadh go gceannódh ARI leas i ngnó nua saor ó dhleacht ag Aerfort Soekarno-Hatta in Iacárta chomh maith.

Bliain shuntasach do daa International a bhí sa bhliain seo caite. Osclaíodh Críochfort 5 go rathúil ag Aerfort Idirnáisiúnta an Rí Khaled san Araib Shádach le linn na bliana, ar críochfort é atá á oibriú ag daaI. Is féidir freastal ar thart ar 12 mhilliún paisinéir in aghaidh na bliana ag an gcríochfort nua. Osclaíodh é ar bhonn céimnithe an samhradh seo caite agus bhí sé lánfheidhmiúil faoin bhfómhar.